Thẩm định giá tài sản

Cung cấp dịch vụ thẩm định giá tất cả các loại hình tài sản (tài sản hữu hình, tài sản vô hình, bất động sản, động sản,…) phục vụ các mục đích chuyển giao quyền sở hữu, tín dụng, phát triển đầu tư, các yêu cầu pháp lý, báo cáo thống kê và quản trị rủi ro

0912218113
Liên hệ