Trần Thị Châu Giang

Trần Thị Châu Giang

16 năm trong lĩnh vực thẩm định giá, đã định giá nhiều loại hình tài sản với nhiều mục đích khác nhau. Là chủ tịch và tổng giám đốc của
0912218113
Liên hệ